Equipament taller

  • Elevació i trincatge: eslingues planes, tubulars, de cadena, tanquetes, gats hidràulics, ternals manuals i elèctrics, grillets, càncams, pops d’eslinga, de cadena, pinces d’elevació…
  • Embalatge: precintes, fleix d’acer i de plàstic, film…
  • Escales: de tisora, plegables, telescòpiques, andamis…
  • Estanteries: de carrega lleugera, de càrrega mitja, per palets.
  • Material elèctric: allargs elèctrics, llums industrials, lots i focus, piles…
  • Mobiliari industrial i transport: armaris classificadors, carros d’eines, aixes metàl·liques i de plàstic, taquilles vestuari, bancs de treball, arretons, contenidors
  • Rodes industrials: fixes, giratòries, amb fre, de goma, de poliuretà….
  • Senyalització: cons, barreres, rètols, cintes per marcar…